Bảng báo giá thang máy gia đình Mitsubishi xuất xứ nhật bản , Thái Lan.

Bảng báo giá thang máy gia đình Mitsubishi xuất xứ nhật bản , Thái Lan.

Giá Sản phẩm:

Nội dung bài viết Bảng báo giá thang máy gia đình Mitsubishi xuất xứ nhật bản, Thái Lan.Tải trọng 300 Kg – 450KG – 500KG -630KG – 750KG – 1000KG – 1150KG – 1350KG – […]

Bảng báo giá thang máy gia đình Mitsubishi xuất xứ nhật bản , Thái Lan.

Bảng báo giá thang máy gia đình Mitsubishi xuất xứ nhật bản, Thái Lan.

Tải trọng 300 Kg – 450KG – 500KG -630KG – 750KG – 1000KG – 1150KG – 1350KG – 1500KG – 1700KG- 2000KG – 3000KG – 4000KG

 

COÂNG TY TNHH THANG MAÙY               COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

             ĐẠI LỘC  PHAÙT                                             Ñoäc Laäp-Töï Do-Haïnh Phuùc

 

Soá :7979/2017/BGTM                     Tp.HCM ngaøy 01 thaùng  07  naêm 2017              

BẢNG BÁO GIÁ THANG MÁY GIA ĐÌNH MITSUBISHI

 

– Caên cöù Luaät daân söï vaø Luaät Thöông maïi nöôùc Coäng Hoøa XHCN Vieät Nam

– Caên cöù chöùc naêng vaø nhu caàu cuûa hai beân

 

Beân A         :  CTY TNHH THANG MAÙY ÑAÏI LOÄC PHAÙT

Ñaïi  ñieän     : OÂng: PHẠM VĂN HẢI                   – chöùc vuï : Giaùm Ñoác

Ñòa chæ        : 98 Quốc Lộ 13, P26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

MST           : 0313644926

Ñieän thoaïi   : 0917388479 – 0917342626

Beân B         : MR.KAWASAKY

Ñaïi dieän      : MR.KAWASAKY – chöùc vuï : Director                   

Truï sôû         : TOKYO – JAPAN

Sau khi ñaõ thoûa thuaän, hai beân ñoàng yù kyù keát hôïp ñoàng naøy vôùi caùc ñieàu khoaûn sau :

 

Ñieàu 1        : Nội dung báo giá thang máy gia đình mitsubishi

Beân B bao troïn goùi thieát keá Saûn xuaát phaàn cô khí 01 boä thang maùy taûi khaùch loàng kieáng khoâng phoøng maùy /có phòng máy 350kg*5stop, 450KG – 5 STOP, 550kg – 5 stop, 630kg -5 stop, 750kg – 5 stop, 1000 kg – 5 stop, 1150kg- 5 stop  goàm:

 1. Thieát  keá vaø cung caáp caùc thieát bò ñuùng ñaët tính kyõ thuaät ñính keøm.
 2. Saûn xuaát troïn goùi phaàn cô khí
 3. Laép ñaët hoaøn chænh phaàn cô khí thang maùy
 4. Thiết kế cung cấp lắp đặt toàn vẹn phận điện
 5. Chiu traùch nhieäm an toaøn trong thôøi gian thi coâng laép ñaët phaàn cô khí cuûa thang

Laép ñaët taïi:  Tất cả các quận huyện – Tp.Hoà Chí Minh.

Ñieàu 2        : Tieán ñoä thöïc hieän

* Thôøi gian gia coâng : 120 ngaøy (khoâng keå ngaøy leã vaø chuû nhaät):

           –  Saûn xuaát,nhaäp khaåu thieát bò  : 90 ngaøy

           –  laép ñaët phaàn cô khí  :            30 ngaøy

Ñieàu 3        : Toång  giaù trò báo giá thang máy gia đình

STT DIỄN GIẢI SL ĐVT ĐƠN GIÁ USD THAØNH TIEÀN
1 Phần cơ khí thang maùy tải khách không phòng máy và phần điện thang máy không phòng máy và thang máy có phòng máy 350kg*5stop, 450KG – 5 STOP, 550kg – 5 stop, 630kg -5 stop, 750kg – 5 stop, 1000 kg – 5 stop, 1150kg- 5 stop 79 Bộ 41,500 Liên  hệ

0919 374949

    *Giá trên không bao gồm chi phí phát sinh lắp ở tỉnh lẻ

         Ñieàu 4         : Phöông thöùc thanh toaùn

Beân A  Thanh Toaùn tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn theo phöông thöùc nhö sau:

 –  Laàn 1 : 50% ngay sau khi kyù hôïp ñoàng

–  Laàn 2 : 40% khi haøng được chuyển ra coâng trình tieán haønh laép ñaët

–  Laàn 3 :  10% sau khi laép ñaët xong phaàn cô khí

 

Ñieàu 5        : Ñieàu khoaûn chung

 1. Hai beân cam keát thöïc hieän ñuùng nhöõng ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng
 2. Thuû tuïc giaûi quyeát tranh chaáp hôïp ñoàng :

– Hai beân caàn thoâng baùo cho nhau bieát tieán ñoä thöïc hieän hôïp ñoàng, neáu coù vaán ñeà ñeå baát lôïi phaùt sinh hai beân kòp thôøi baùo cho nhau bieát vaø chuû ñoäng baøn baïc giaûi quyeát treân cô sôû thöông löôïng ñaûm baûo hai beân cuøng coù lôïi.

 1. Hôïp ñoàng coù giaù trò keå töø ngaøy kyù keát
 2. Hôïp ñoàng laäp thaønh 02 baûn, moãi beân giöõ 01 baûn coù giaù trò nhö nhau.

 

TP.HCM, ngaøy 01   /  07  / 2017

          ÑAÏI DIEÄN BEÂN B                                                 ÑAÏI DIEÄN BEÂN A

                            

 

               

               MR.KAWASAKY                                                  PHAÏM VAÊN HAÛI

        

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CHUNG CỦA THANG MÁY GIA ĐÌNH

– Toàn bộ thiết bị được nhập khẩu và lắp ráp mới 100% theo đơn đặt hàng của Quý khách.

– Sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thang máy việt nam TCVN 6395:1998

 1. ĐẶC TÍNH CHUNG
Loại thang máy Thang tải khách không  phòng máy      
Năm sản xuất 2017 trở về sau
Số lượng 01 thang
Tải trọng 350kg (04 người)
Tốc độ 60m/phút
Số điểm dừng 05/05
Tầng phục vụ GF,1F,2F,3F,4F(OH)
Vị trí phòng máy Phía trên hố thang.

 

 1. CÁC THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC
Kích thước giếng thang RỘNG.1450 mm x SÂU.1450 mm
Hành trình Theo thực tế
Kích thước đỉnh giếng thang – OH 4.200 mm
Kích thước hố giếng thang – PIT 1.400 mm

 

III. CÁP TẢI VÀ RAIL DẪN HƯỚNG

Đường kính cáp  5 cáp Ø6,5(8 x 19)
Chủng loại Cáp thép lụa chuyên dùng bên trong có lõi bố tẩm dầu

Xuất xứ  Hàn Quốc(mới 100%)

Tỷ số truyền 1:1
Rail dẫn cabin T78
Rail dẫn đối trọng TH5A

 

 1. CABIN :
Kích thước Rộng.1050 x Sâu.900 x Cao.2200
Vách cabin

 

inox  sọc nhuyễn xen kẽ  3 tấm giữa lớn kiếng cường lực quang sát dày 10mm , inox 1.0mm ngoại nhập 304 – (Xuất xứ Hàn Quốc)
Tay vịn inox dẹp 6.0mm*60*850 gắn ở  2 vách hông cabin
Trần Cabin Theo inox gương trắng tiêu chuẩn
Sàn Cabin Lát đá Granit đen kim sa
Các thông tin Thông tin về nhãn hiệu, tải trọng, số hành khách
Bảng điều khiển trong Cabin và ngoài tần Inox sọc 2.0mm không bao gồm  nút nhấn điều khiển và boad hiển thị
Quạt thông gió Quạt thông gió chuyên dùng (FB-9B)         

 

 1. CỬA CABIN
Loại Cửa đóng mở tự động hai cánh mở về hai phía

Đầu cửa car nhập khẩu mới 100% hiệu NINGBO-XINDA đầy đủ Motor và phụ kiện không bao gồm biến tần

Kích thước  Rộng.650 mm x Cao.2100mm
Vật liệu inox sọc – inox 1.0mm ngoại nhập 304 – (Xuất xứ Hàn Quốc)

 

Hệ an toàn cửa

 

Tự động mở ra khi gặp vật cản trong quá trình đóng nhờ mành hồng ngoại suốt dọc cửa cabin, 1 BỘ PHOTOCELL DẠNG THANH (MODEL WECO 917A

 

VII. HỆ THỐNG CỬA TẦNG 

Loại Cửa đóng mở tự động hai cánh mở về hai phía

Đầu cửa tầng nhập khẩu hiệu NINGBO-XINDA

Kích thước  Rộng.650 mm x Cao.2100mm
Rãnh trượt Nhôm định hình chuyên dùng
  Các tầng  

 

 

 

Vật liệu cửa GF,1F,2F,3F,4F: inox sọc lồng kiếng cường lực dày 10mm theo mẫu khách hàng chọn – Inox 1.0mm ngoại nhập nguyên tấm 304 – (Xuất xứ Hàn Quốc)

Vật liệu khung cửa các tầng khác GF,1F,2F,3F,4F loại : Bao che bản hẹp inox sọc,inox 1.0mm ngoại nhập nguyên tấm 304 – (Xuất xứ Hàn Quốc)

 

XIII. CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN:

Bộ khống chế tốc độ Loại đĩa văng ly tâm đặt trên phòng máy đảm bảo khi vận tốc quá giới hạn cho phép sẽ tự động giật phanh an toàn (OVER SPEED GOVERNOR PB 73.3 – 60M/P) nhập khẩu Trung Quốc mới 100%,Cáp gov Ø8
Phanh hãm an toàn Loại phanh hãm êm lắp dưới khung cabin đảm bảo tuyệt đối an toàn khi có sự cố xảy ra
Bộ giảm chấn Giảm chấn cao su cho cabin và đối trọng

 

 

 

Mọi thông tin liên hệ 0919 374949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng báo giá thang máy gia đình Mitsubishi xuất xứ nhật bản , Thái Lan. 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Contact Me on Zalo
0917342626